Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giả; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; Công văn sổ 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giảo viên;
Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum hướng dẫn các đơn vị một số nội dung về đánh giá, xểp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu đánh giá giờ dạy của giáo viên
Đánh giá giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh là đánh giá hiệu quả hoạt động của học sinh, qua đó đánh giá được vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động của giáo viên, được thể hiện qua các tiêu chí sau:

Nội dung Tiêu chí Điêm

tối

đa

Điêm

đánh

eiá

I. Kế hoạch và tài liệu

dạy học

(4 điềm)

i, Mức độ phù họp cùa chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sừ dụng. 1
2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tô chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 1
3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng đế tổ chức các hoạt động học của học sinh. 1
4. Mức độ hợp lí của phương án kiếm tra, đánh giá trong quá ừình tố chức hoạt động học của học sinh. 1
II. Tô

chức

hoạt

động học tập cho học sinh

5. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 2
6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn cùa học sinh. 2
7. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyển khích học sinh hợp tác, giúp đở nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN