Ban Giám đốc

Giám đốc:  TS. Phạm Thị Trung 

060.3861609, DĐ: 0932538778

phamthitrung@kontum.edu.vn

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

            TS. Đoàn Thành Nhân

0603862670

doanthanhnhan@kontum.edu.vn

ThS. Nguyễn Trọng Thắng

060.3864118

nguyentrongthang@kontum.edu.vn 

    ThS. Đinh Thị Lan

0603861609 

dinhthilan@kontum.edu.vn