Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 327/BC-SGDĐT về việc công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.