Báo cáo tháng 10 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022: Tải tại đây

2. Phụ lục 1: – Nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây

3. Phụ lục 2: -Nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây

4. Phụ lục 3: – Thông tin báo chí dư luận xã hội trong tháng 10 năm 2022: tải tại đây

XEM TRỰC TIẾP