Báo cáo việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2330/BGDĐT, ngày 24/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thảnh phố, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục,
đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
– Báo cáo tình hình thực hiện một sổ chỉ tiêu nhàm hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đảo tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1557/QD-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ của địa phương theo Đê cương báo cáo đính kèm.
– Tổ chức điều tra, cung cấp đầy đủ, chính xác các số liệu theo các biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 đính kèm.
2. Đối với các trường tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
– Cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu theo biểu 08 đính kèm.
– Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục dân tộc, địa chỉ email phonggddt.sokontum@kontum.edu. vn), số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum trước ngày 07/6/2016.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN