Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 của Sở Giảo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học Giáo dục mầm non, Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triền khai chỉ đạo điểm về “Xây dựng trường mẩm non lày Irè làm trung tâm” với nhùng nội dung như sau:
1. Năm học 2015-2016 chỉ đạo 1hực hiện điểm cấp tinh tại trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum. Mỗi Phỏng GD&ĐT tập irung xây dựng 01- 02 trường điểm, chú ý đâu tu xây dựng điêm cho ít nhât 01 trườne vùng khó khăn, nhăm tạo cơ sở đế đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
2. Các cơ sở GDMN được lựa chọn, xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện: Xây dựng môi trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc – giáo dục đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm; hướng dẫn giáo viên mầm non về tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tuyên truyền phổ biến
tầm quan trọng việc học tập, vui choi của trẻ mầm non tói phụ huynh và cộng đồng để phối hợp thực hiện (có nội dung cụ thể kèm theo).
3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường mầm non Thực hành Sư phạm báo cáo tình hình xây dựng mô hình điểm về Sở GDĐT qua phòng GDMN trong tổng kết năm học.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm