CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018-2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/8/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT  về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.