Chuẩn bị hồ sơ quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bàng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình quản lý, cấp phát vãn bằng, chứng chỉ năm 2015.
Để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp đến, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các nội dung sau:
1- Công việc các đơn vị cần chuẩn bị
a) Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo
– Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
– Chuẩn bị báo cáo về công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; cụ thể như sau:
+ Việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong các năm 2012, 2013, 2014, 2015.
+ Việc quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ.
+ Việc lập sổ gốc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
+ Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
+ Việc công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang
thông tin điện tử.
+ Việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.
b) Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở
Sắp xếp lại những bằng tốt nghiệp THPT của các năm chưa phát cho học sinh, ghi đầy đủ nội dung thông tin trong sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THPT.
2. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 27/11/2015.
Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo và đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung trên. Trong quá trình triến khai thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ với Sở GD&ĐT (qua phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD)./.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN