Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 27-7-2020 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
2 Công văn 11552/VPCP-KGVX năm 2018 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới do Văn phòng Chính phủ ban hành 27-11-2018 Tải về
3 Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 16-10-2018 Tải về
4 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 30-8-2018 Tải về
5 204/QĐ-TTg 01-02-2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 Tải về
6 13/2015/TT-BTP 29-9-2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BTP NGÀY 31/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Tải về
7 11/2015/L-CTN 09-07-2015 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tải về
8 05/2015/L-CTN 03-07-2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
9 15/2014/L-CTN 04-12-2014 Luật tổ chức Quốc hội Tải về
10 05/2014/TT-BTP 07-02-2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
11 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
12 63/2010/NĐ-CP 08-6-2010 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
13 35/2009/QH12 18-06-2009 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
14 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV 24-7 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV Tải về