Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Nhà giáo dục nhân dân ưu tú vĩ đại của Cách mạng Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Nhà giáo dục nhân dân ưu tú vĩ đại của Cách mạng Việt Nam

Lượt xem:

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam được bắt đầu từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) lãnh đạo. Đảng là một tổ chức chính trị tiên tiến đặc biệt của giai cấp công nhân và nhân dân yêu nước, tiếp thu tận gốc chủ nghĩa Mác – Lê Nin lấy dân làm gốc, lấy nước làm cội nguồn đã đóng một vai trò quan trọng bậc nhất [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài

Lượt xem:

Ngày 02/9/1945, nước Việt Nam được độc lập, nhưng với trên 95% dân số mù chữ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thấu hiểu nguy cơ của nạn thất học này. Ngày 03/9/1945, Người chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại phiên họp, Người nêu 6 nhiệm vụ cấp bách mà [...]
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Rèn luyện phẩm chất, năng lực Nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Rèn luyện phẩm chất, năng lực Nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh một danh nhân Văn hoá thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã nhiều lần khẳng định: nghề Nhà giáo là nghề rất cao quý, rất vẻ vang. Người nói: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu [...]
Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong vấn đề “học đi đôi với hành” trong dạy và học

Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong vấn đề “học đi đôi với hành” trong dạy và học

Lượt xem:

Tư tưởng giáo dục “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận rất quan trọng trong kho tàng lý luận về giáo dục, được Bác thường xuyên đề cập từ năm 1945, đến khi Người vĩnh biệt chúng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, năm 1960, Đảng lao động Việt Nam đã khẳng định “Công tác giáo dục [...]
Chiến thắng 30/4/1975- Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt

Chiến thắng 30/4/1975- Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt

Lượt xem:

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để [...]
Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum

Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Chính Trị (khóa X) khởi xướng và phát động đã trải qua hơn 5 năm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ là một chủ trương đúng đắn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lượt xem:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hoá Thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước lúc đi xa, Người đã [...]
Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Số tư liệu: 5253 Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm  Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm [...]
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Lượt xem:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh một danh nhân Văn hoá thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, luôn luôn coi trọng sự thống nhất giữa “lời nói đi đôi với việc làm”, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. [...]
Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “hai bàn tay”

Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “hai bàn tay”

Lượt xem:

Thông qua câu chuyện ngắn gọn, mang tính biểu trưng rất đậm nét về tinh thần lao động của Người, phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, để mọi người chúng ta ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Như chúng ta đã biết, sau một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), Bác Hồ đi [...]
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975) sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược

Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975) sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược

Lượt xem:

Ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nước, thống nhất Tổ quốc, là một thắng lợi của thế trận lòng dân, thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước trong thế kỷ XX, do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ [...]
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của [...]
Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Lượt xem:

Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp, nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc học tập và làm theo [...]
Học tập và làm tấm gương Bác phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Học tập và làm tấm gương Bác phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Theo đó, yêu cầu chúng ta cần thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau đây: Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử [...]
Kế hoạch quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Kế hoạch quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lượt xem:

Đảng ủy Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng ủy, cơ quan. 1)  Nội dung nêu gương: – Về tư tưởng chính trị – Về đạo đức, lối sống, tác phong – Về tự phê bình, phê bình – Về quan hệ với nhân dân – Về trách [...]
Từ nghiên cứu tấm gương đạo đức cao cả của Bác, đúc rút kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống

Từ nghiên cứu tấm gương đạo đức cao cả của Bác, đúc rút kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống

Lượt xem:

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là cơ hội để rèn luyện bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy, sống và làm việc nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, cần, kiệm, liên chính, chí công, vô tư. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương [...]
Đôi điều suy nghĩ về giá trị bức thư của Bác Hô Gửi hội nghị cán bộ Y tế năm 1955

Đôi điều suy nghĩ về giá trị bức thư của Bác Hô Gửi hội nghị cán bộ Y tế năm 1955

Lượt xem:

Ngày 27-02-1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị. Trong bức thư, Người căn dặn thầy thuốc nước ta: “Lương y phải như từ mẫu”. Từ đó, ngày nay được xem là ngày tôn vinh các Y, Bác sỹ và những người đang làm việc trong ngành Y tế. Để ghi nhận sự cống hiến công [...]
Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Lượt xem:

Như chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, [...]
Để Đảng ta trong sạch vững mạnh như lời Bác Hồ đã dạy

Để Đảng ta trong sạch vững mạnh như lời Bác Hồ đã dạy

Lượt xem:

Trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn hơn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận [...]
Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện “Hai bàn tay”

Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện “Hai bàn tay”

Lượt xem:

Đây, tiền đây! Bác vừa nói, vừa giơ hai bàn tay; Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Như chúng ta đã biết, sau một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), Bác Hồ đi vào Sài Gòn, để thực hiện hoài bão của mình, đó là ra đi tìm đường cứu nước. [...]
Đảng với mùa xuân

Đảng với mùa xuân

Lượt xem:

Hằng năm cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, lãnh tụ thiên tài sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo; Kể từ khi [...]
Chương trình giao lưu văn nghệ Học sinh – Giáo viên trong năm học mới

Chương trình giao lưu văn nghệ Học sinh – Giáo viên trong năm học mới

Lượt xem:

Hòa trong không khí tưng bừng, náo nức của năm học mới, chương trình giao lưu văn nghệ Học sinh – Giáo viên đã được tổ chức thành công và tốt đẹp. Với nhiều tiết mục văn nghệ tiêu biểu do học sinh và giáo viên thể hiện, đã đem lại không khí gần gũi, thân thiện hơn giữa học sinh và giáo viên. Chương trình còn được tổ [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.. [...]