Giáo dục Tiểu học Mầm non

 • Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

  Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, 2013-2017” theo Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 – 07/11/ 2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ [...]

 • Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

  Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Công nhận các huvện: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon PLông và thành phố Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẩm non cho trẻ em năm tuối năm 2015. Nội dung Quyết định xin xem file đính kèm. UBND tỉnh [...]

 • Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

  Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cử Công văn số 1078/SGDĐT-GDMN ngày 26/8/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo, để đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cảo tình hình theo các [...]

 • Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

  Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với những nội dung như sau:   –   Đánh giá kểt quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non –   Thảo luận, trao đổi [...]

 • Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

  Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Qua thực tế kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PC GDMN TNT) tại các đơn vị, đoàn kiểm tra PC GDMN TNT của tỉnh nhận thấy các đơn vị cấp huyện và cấp xã còn gặp nhiều lúng túng trong công tác thống kê tình hình tài chính theo Biểu số 4 [...]

 • Góp ý dự thảo công văn liên ngành hướng dẫn triển khai hỗ trợ đối với giáo viên theo thông tu liên tịch số 09/2013/ TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

  Góp ý dự thảo công văn liên ngành hướng dẫn triển khai hỗ trợ đối với giáo viên theo thông tu liên tịch số 09/2013/ TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với Giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định một [...]

 • Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015

  Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thông Lư số 17/2001/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 về đánh giá xếp loại с huân hỉệu trường irưòng mâm non, Công vãn sô 63Ũ/BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 6/2/2012 về việc hưởng dần đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, Quyèt định sổ 02/2008/ỌĐ-BGDDT гщау 22/1/2008 về quy định Chuẩn nghề nehỉệp giảo vièn mầm non của Bộ GDDT; [...]

 • Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

  Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Ké hoạch số 1843/KH-U13ND ngày 21/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trè em năm tuổi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015; trong thời gian đến Sớ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủv ban nhân dàn tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm [...]

 • Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

  Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Hướng dẫn nội dung báo cáo tham luận tại Hội thảo đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục màm non và bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.   1. Đánh giá việc thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) 1.1. Đánh giá về Chương trình GDMN, các tài liệu hướng dẫn thực hiện. [...]

 • Xây dựng mô hình điểm nâng cao CLGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

  Xây dựng mô hình điểm nâng cao CLGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể về việc chỉ đạo xây dựng mô hình điếm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triến vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016”   [...]

 • Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

  Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Qua thực tế kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PC GDMN TNT) tại các đơn vị, đoàn kiểm tra PC GDMN TNT của tỉnh nhận thấy các đơn vị cấp huyện và cấp xã còn gặp nhiều lúng túng trong công tác thống kê tình hình tài chính theo Biểu số 4 [...]

 • Kế hoạch đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT

  Kế hoạch đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 4696/BGDĐT-VP, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum triệu tập các ông (bà) tham dự lớp tập huấn nêu trên (có danh sách kèm theo).     [...]

Trang 5 / 6« Đầu...23456