Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2. Phục lục 1: Bộ tiêu chí của các sở, ngành 3. Phục lục 2: Bộ tiêu chí các huyện, thành [...]
Về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn

Về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn

Lượt xem:

[...]
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022

Lượt xem:

1. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022 2. Danh sách kem theo Quyết định [...]
Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022

Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022 2. Danh mục kèm theo   [...]
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thực hiện công tác cải cáh hành chính năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác cải cáh hành chính năm 2022

Lượt xem:

1. Kế hoạch 2. Phụ lục [...]
Mục tiêu chất lượng năm 2022

Mục tiêu chất lượng năm 2022

Lượt xem:

[...]
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Lượt xem:

1. Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 2. Danh mục kèm theo Quyết định [...]
Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 2. Danh mục kèm theo Quyết định [...]
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Lượt xem:

[...]
Mục tiêu chất lượng năm 2021

Mục tiêu chất lượng năm 2021

Lượt xem:

[...]