Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1147/KL-SGDĐT về việc thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1109-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra về công tác in sao đề thi và coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Ngày 29/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1020-SGDĐT-TTr về việc Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục Và Đào tạo đã có Kết luận số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]