Tin tức

 • Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

  Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Đầu năm học 2015- 2016, các đon vị căn cứ Quyểt định sổ 33/2014/QĐ- UBND ngày 26/6/2014, Quyết định số 31/2014/QĐ-ƯBND, ngày 09/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban dân tộc về vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn [...]

 • Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

  Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi (Phụ [...]

 • Triển khai công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016

  Triển khai công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện/thành phổ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đón Nguyên đán Bính Thân 2016, cụ thể như sau: 1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-ƯBND ngày 08/01/2016 của ủy ban nhân [...]

 • Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

  Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cử Nghị định sổ 43/2006/NĐ’CP ngày 25/4/2006 cũa Chỉnh phù quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ve thực hiện nhiệm vự, tổ chức bộ máy* biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dần thực hiện Nghị định [...]

 • Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng [...]

 • Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT, ngày 15/01/2016 về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy, gồm các nội dung cụ thể như sau: 1. Thành phần đoàn kiếm tra [...]

 • Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

  Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 401/NGCBQLGD-VP, ngày 18/5/2015 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị [...]

 • Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP

  Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ công văn số 402/BGDĐT-SEQAP, ngày 15/12/2015 của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân bổ và sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP; Đe thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng tài liệu nêu trên, Sờ Giáo [...]

 • Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

  Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công vãn số 739/UBND-KTTH ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Quyết định số 365/QDĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục vả Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 với các nội dung sau: A. MỤC ĐÍCH, [...]

 • Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016

  Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016 cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU 1. Mục đích – Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong [...]

 • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

  Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Qua thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) của các huyện/thành phố theo công văn số 1332/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đảo tạo ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các [...]

 • Triển khai Công văn số 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GD&ĐT về mô hình trường học mới cấp THCS

  Triển khai Công văn số 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GD&ĐT về mô hình trường học mới cấp THCS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 04/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH về việc đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình trường học mói cấp THCS và lưu ý trong quá trình triển khai tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu như sau: 1. Các phòng Giáo dục và Đào [...]

Trang 30 / 38« Đầu...1020...2829303132...Cuối »