Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28.12.2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-SGDĐT về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.