Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 1719/QĐ-BGDĐT 23-5-2016 Quyết đinh ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và triển khai hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) Tải về
2 237/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Tải về
3 204/QĐ-TTg 01-02-2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 Tải về
4 13/2015/TT-BTP 29-9-2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BTP NGÀY 31/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Tải về
5 11/2015/L-CTN 09-07-2015 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tải về
6 05/2015/L-CTN 03-07-2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
7 15/2014/L-CTN 04-12-2014 Luật tổ chức Quốc hội Tải về
8 30/2014/TT-BGDĐT 28-08-2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải về
9 05/2014/TT-BTP 07-02-2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
10 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
11 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 10-04-2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Tải về
12 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
13 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
14 09/2012/QH13 18-06-2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Tải về
15 63/2010/NĐ-CP 08-6-2010 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
16 35/2009/QH12 18-06-2009 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
17 12/2006/QĐ-BNV 05-10-2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tải về
18 40/2006/QĐ-BGDĐT 05-10-2006 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
19 11/2006/QĐ-BGD&ĐT 05-04-2006 Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Tải về
20 12/2006/QĐ-BGD&ĐT 05-04-2006 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Tải về
21 3481/GDTrH 06-05-2005 Hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
22 01/2005/TTLT-BNV-BTC 05-01-2005 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về