32/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN