57/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

NGHỊ QUYẾT
Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

BÀI VIẾT LIÊN QUAN