60/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND
ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch
Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025,
định hướng đến năm 2035

BÀI VIẾT LIÊN QUAN