237/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

BÀI VIẾT LIÊN QUAN