Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, để có cơ sở đề xuất cho Unicef tìm nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao việc dạy và học môn Ảm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cấp tiểu học, THCS tại tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nêu trên cung cấp thông tin, theo các nội dung sau đây:
1) Đánh giá chung về chương trình môn Âm nhạc hiện hành đối với bậc mầm non và cấp tiểu học, THCS (tính phù hợp, chưa phù hợp, cần thêm, bớt nội dung nào, ở phần nào, lớp mấy?
2) Việc học hát của học sinh trong nhà trường hiện nay (về tinh thần, thái độ, sự ham thích của học sinh, nếu không ham thích, lý do tại sao).
3) Phương pháp dạy học môn Âm nhạc hiện nay như thế nào.
4) Vấn đề phát triển khả năng Âm nhạc của học sinh.
5) Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với môn Âm nhạc (phù hợp, không phù họp).
6) Việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh thực hiện như thế nào? Có đề xuất gì.
7) Tình hình đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn Âm nhạc của địa phường, đơn vị (về số lượng, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn….), nhu cầu số lượng cần có.
8) Điều kiện csvc cho việc dạy và học môn Âm nhạc; để thực hiện tốt việc dạy và học môn Âm nhạc, địa phương, đơm vị cần đầu tư, hồ trợ những khoản mục nào về csvc, dụng cụ, trang thiết bị (nêu danh mục cần thiết và số lượng cụ thể).
9) Những khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phưcmg, đơn vị, các đề xuấtt kiến nghị liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc.
Đề nghị các đơn vị cung cấp những thông tin nêu trên; báo cáo gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học – Mầm non trước ngày 23 tháng 3 năm 2016 qua địa chỉ mail: phonggdth. sokontum@moet.edu. vn
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.