Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn sổ 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tham mưu ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
2. Tổng hợp kết quả khác phục và báo cáo theo biểu mẫu đính kèm.
3. Gửi bản phô tô copy các Hợp đồng mới cho từng đối tượng đã được khắc phục các tồn tại mà Đoàn kiếm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra cùng với biểu thống kê về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2016.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.