Đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1150/GPE-VNEN ngày 23/3/2016 của Dự án Mô hình trường hoc mới tại Việt Nam – Bộ Giáo Dục vả Dào tạo về việc Hướng dần đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam, Sớ Giáo dục và Đào tạo yêu càu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phổ, Trường Tiêu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Turn triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
I. Đánh giá giá 3 năm thực hiện Dự ản Mô hình trường học Mới tại Việt
Nam
1. Những công việc dã triển khai thực hiện (thực tiển địa phương/đơn vị, thuận lợi, khó khăn, giải pháp, kết quả đạt dược và tổn tại):
– Công tác quản lý, chi đạo, triển khai thực kế hoạch của Dự án;
– Quản lý tài chính, cơ sờ vật chất, tài liệu, thiết bị dạy học;
– Xây dựng và tập huấn đội ngữ triển khai thực hiện Dự án;
– Tồ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường, cụm trường;
– Triển khai mô hình VNEN tại trường tiểu học vớỉ các nội dung: Tổ chức, quàn lý lớp học; phương pháp dạy; phương pháp học; đánh giả học sinh; phối hợp nhà trường, cộng đồng, gia đình trong, giáo dục học sinh;
– Kết quả chất lượng giáo dục.
2. Bài học kinh nghiệm và cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai Mô hìnhVNEN.
3. Đề xuất, kiến nghị.
II. Khen thưởng
1. Hình thức khen thưởng:
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng khen thưởng:
a) Tập thể: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường tiểu học tham gia triền khai tốt Dự án GPE-VNEN.
h) Cử nhân: Cán bộ, tư vấn cửa Ban quản lý Dự án cấp tỉnh; Cán bộ Phỏng Giáo dục vả Đào tạo huvện/thành phố; hiệu trường, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học tham gia thực hiện tốt Dự án GPE-VNEN.
3. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Đối với tập thể
Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo. trường tiêu học tham gia thực hiện Dự án GPE-VNEN phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian thực hiện Dự án (3 năm) bao gồm các vấn đề: Chi đạo triển khai tốt các nội dung của Dự án, đổi mới phương. pháp dạy, đôi mới phương pháp học, đổi mới tổ chức lớp học đổi mới đánh giá học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; giải ngân đúng thời hạn về tải chính sử dụng cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị dạy học hiệu quả; xây dựng; và tập huấn đội ngủ triển khai thực hiện đúng kế hoạch; cải thiện rỏ rệt chất lượng giáo dục ở các huyện, trường và điểm trường thực hiện Dự án; có cải tiến, sáng tạo trong quả trình triển khai thực hiện Dự án và báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn dôi với cấp trên.
b) Đối với cá nhân:
– Ban quản lý Dự án cấp tinh; cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải có thành tích xuất sắc nổi bật trong việc điều phối, quản lý thực hiện Dự án GPE-VNEN (3 năm) tham mưu có hiệu quà với cấp trên và có những giải pháp thích hợp nhằm đạt được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Dự án; có sáng kiến kinh nghiệm hoặc những giải pháp tối ưu được cấp trên công nhận.
– Đối với giáo viên, nhân viên các trường tiểu học phải có thành tích xuất sắc nổi bật trong quá trinh thực hiện Dự án (3 năm), có nhiều thành tích trong việc tổ chức dạy học, xây dựng hội đồng tự quản, đánh giá học sinh, giáo dục đạt hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dạy học; được tập thể nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh vả học sinh suy tôn.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN