Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tiến hành trong cùng một ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng.
Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng. Theo các quy định của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi.
Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chính trị, có lối sống trong sáng, có quan điểm quần chúng, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH và HĐND các cấp. Đồng thời cần có cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác trong các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân; bảo đảm số lượng đại biểu nhất là cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, người tiêu biểu ngoài đảng theo đúng quy định của pháp luật; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần thực hiện tốt việc tổ chức các bước hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đảm bảo đủ điều kiện để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ máy của Nhà nước và vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương trong tỉnh cần hoàn chỉnh các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Các ngành, các cấp trong tỉnh cần tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của cấp có thẩm quyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp để Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa trong việc lựa chọn đại biểu để bầu vào Quốc hội và HĐND đúng luật và dân chủ. Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cần thực hiện tốt quyền làm chủ của mình khi thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Pháp luật, cần sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn để bầu vào đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần sâu sát nắm bắt tình hình và tham gia giám sát theo chức năng của mình trước, trong và sau ngày bầu cử, khi phát hiện có biểu hiện trái với Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thì phải kịp thời báo cáo với tổ bầu cử, Ban bầu cử và Uỷ ban bầu cử tại đơn vị bầu cử ở địa phương để chấn chỉnh kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với các tổ chức thành viên sâu sát tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để kịp thời đáp ứng những yêu cầu công tác tuyên truyền trong Nhân dân. Đồng thời, cần làm tốt công tác vận động đối với các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc; cần phát huy vai trò và trách nhiệm của các già làng, trưởng thôn, thông qua đó vận động Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, chủ động tham gia vào cuộc bầu cử để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Vận động Nhân dân tích cực hăng hái đi bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử tiến hành thắng lợi, dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao của toàn xã hội về thực hiện cuộc bầu cử trên cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động; kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Đồng thời, nghiêm khắc phê phán, xử lý những biểu hiện mất dân chủ hoặc vi phạm quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Từ đó tạo nên không khí phấn khởi của ngày bầu cử sôi động, thực sự là ngày hội sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với những nhiệm vụ trên, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang, chức sắc các tôn giáo và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của mình, thể hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, tất cả cử tri trong tỉnh sẽ tự mình trực tiếp đi bầu cử đông đảo, tránh đi bầu thay và sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn xứng đáng để bầu vào đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016 – 2021 thắng lợi, góp phần làm cho ngày bầu cử đạt kết quả cao, thực sự trở thành là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

                                                                                                                                                              Nguyễn Đăng Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN