Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT, ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (gọi tắt là Thông tư 32 của Bộ GDĐT);
Đẻ triển khai thực hiện kế hoạch bổ nhiệm và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra (CTVTT) giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019 đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sờ GDĐT thông báo một sô nội dung cẩn thực hiện như sau:
1. Sở GDĐT định mức chỉ tiêu đề nghị bổ nhiệm CTVTT giáo dục nhiệm kỷ 2016-2019 cho các đơn vị (có phụ lục kèm theo).
2. Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu được giao, rà soát và lập danh sách cán bộ, giáo viên đă tham gia các khỏa bồi dưỡng theo Thông tư số 32 của Bộ GDĐT do Trường CBQL TPHCM hoặc Học viện QLGD cấp chứng chỉ, neu chưa đủ số lượng thì đơn vị tuyến chọn thêm cán bộ quản lý để lập danh sách trình Sở xem xét bổ nhiệm và cấp thẻ theo quy định. Riêng đổi với các phòng GDĐT, phải cân nhắc đảm bảo tỷ lệ CTVTT phù hợp cho từng bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
3. Hồ sơ đề nghị bồ nhiệm của đơn vị gồm có: Tờ trình, danh sách, bản pho to chứng chỉ CTVTT giáo dục theo Thông tu số 32 của Bộ GDĐT và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm X 3cm.
Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các dơn vị trực thuộc Sỏ gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ CTVTT giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019 bằng file Word hoặc Excel qua địa chỉ E-mail: thanhtra.sokontum@moet.edu.vn. Đồng thời, gửi bản ký, đóng dấu về Thanh tra Sở trước ngày 26/4/2016 để tổng hợp.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN