Dự án “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2021” và những thay đổi về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ vùng dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.