Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022 (Lần 2)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum. Địa chỉ: Tầng 6 -7, Tòa nhà A , Trung tâm Hành chính, Tổ 8 phường Thống Nhất, TP. Kon Tum. Điện thoại: 0260.3914.325 – Fax: 0260.3862310. Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn

Tải nội dung văn bản theo đường link sau:
20210914015918-DT NQ Quy dinh ve muc thu hoc phi giao duc mam non- giao duc pho thong cong lap va khong thu hoc phi co thoi han thuoc pham vi quan ly cua tinh Kon Tum nam hoc 2021-2022 (LAN 2)