Góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 314/UBND-VX ngày 19/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tham mưu Đe án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”;
Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Đe án “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu sổ giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là dự thảo Đề án).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố góp ỷ dự thảo Đề án (gửi kèm) để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh đủng quy định.
Góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, số 22 Nguyễn Thái Học, thành phổ Kon Tum, tỉnh Kon Turn trước ngày 31/3/2016.
Nội dung Dự thảo Đề án xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN