Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám học phí, hỗ ữợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021.
Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chí phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phố thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tể với mức lOO.OOOđ/tháng/học sinh và không quá 9 tháng/năm học để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.
Năm 2016, các nguồn ngân sách giao cho ngành Giáo dục và Đào tạo không có mục chi cho sách giáo khoa, giấy viết. Do vậy để chuẩn bị sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh diện chính sách, học sinh DTTS nãm học 2016-2017 sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với học sinh thuộc diện có cha mẹ là hộ nghèo được nhận hỗ trợ chi phí học tập
1.1. Phòng GĐ&ĐT các huyện, thành phố
– Chi đạo các trường điều tra, khảo sát số học sinh thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, lập danh sách đăng ký mua sách giáo khoa theo từng khối, lớp.
– Chủ động phổi hợp với Công ty CP Sách- TBTH Kon Tum để lập kế hoạch sách giáo khoa cho năm học 2016-2017.
– Việc trang bị sách giáo khoa: có thể mua sắm tập trung hoặc giao cho các trường tự hợp đồng mua sắm với Công ty sách.
1.2. Càc trường trực thuộc Sà (ỈD&ĐT
– Tông hợp nhu càu sách eiáo khoa cho học sinh diện chính sách được hưởng tiền hồ trự chi phi học tập đăng ký vói Công ty CP Sách- TBTH Kon Tum.
– Huv dộng các n£uon khác bổ sung sách giáo khoa vào thư viện trường học de cho học sinh mượn hục.
1.3. Công ty CP Sách – TBTHKon Tum
Phối hợp với các Phòng GD-ĐT, các trường trực thuộc Sở xác định nhu cầu sách giáo khoa, đăng ký kế hoạch cung ứng với Nhà xuất bản Giáo dục, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước khi khai giảng năm học 2016-2017.

2. Đối vởi học sinh DTTS, học sinh khó khăn không được hưỏmg tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
– Các đơn vị tự cân đối trong kinh phí chì thường xuyên sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm để mua sách giáo khoa trang bị thư viện nhà trường cho học sinh mượn học.
– Vận động cha mẹ học sinh chủ động tự mua sắm sách giáo khoa cho con em mình; vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm… hỗ trợ kinh phí hoặc bằng sách giáo khoa cho học sinh.
Riêng giấy viết và dụng cụ học tập khác: đề nghị các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tích cực tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh sử dụng số tiền hỗ trợ chi phí học tập để mua sắm đủ giấy viết và đồ dùng học tập khác cho các em trước khi bước vào năm học mới.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.