HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁNG 8/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp giao ban cơ quan Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2022. Tiến sĩ Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Công đoàn Ngành; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị hành chính thuộc Sở.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Phó Chánh Văn phòng (phụ trách Văn phòng) thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 07/2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp; nhất là khi Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đi công tác ngoài tỉnh phải có văn bản báo cáo Giám đốc Sở và phân công lãnh đạo khác của đơn vị được ủy quyền xử lí nhiệm vụ.

2. Các đơn vị tăng cường sử dụng email công vụ (của Ngành Giáo dục và Đào tạo “…@kontum.edu.vn”; thư công vụ của tỉnh “…@kontum.gov.vn”) trong giải quyết các nhiệm vụ chung; chủ động tham mưu đối với các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

3. Xác định trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đơn vị hành chính thuộc Sở trong từng chỉ số PAPI, PAR INDEX, PCI, DCCI; đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấp của đơn vị mình ; gắn chỉ tiêu đánh giá trong công tác chuyên môn (đặc biệt là: điểm trung bình và điểm trung vị của Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của đơn vị, của tỉnh; khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh tiểu học; đội ngũ đạt chuẩn, trên chuẩn) và chất lượng giáo dục.

4. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho học sinh, học viên, đảm bảo chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố vận động cha mẹ học sinh, học viên mua Bảo hiểm y tế (Văn phòng Sở chủ trì tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; hoàn thành trong tháng 8/2022; các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

5. Tham mưu Quyết định thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu; các đơn vị hành chính thuộc Sở phối hợp; hoàn thành trong tháng 8/2022).

6. Tiếp tục tham mưu điều chỉnh Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì tham mưu).