Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, truờng Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum báo cáo tổng kêt năm học 2015-2016 gôm các nội dung sau:
1. Về cấu trúc nội dung báo cáo chung: Thực hiện như báo cáo tổng kết các năm học trước, nội dung cần bám sát các nhiệm vụ tại Công vãn số 1037/SGDĐT- GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học.
2. Lưu ý các vấn đề sau
Kết quả các hoạt động trong nấm học cần có số liệu minh chứng cụ thể, ví
dụ:
– về việc tiếp tục triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột cần báo cáo cụ thể về số trường, số lớp và dạy ở những môn học nào (tăng hay giảm bao nhiêu so với năm học trước).
– về triển khai thí điểm dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp mới cần báo cáo cụ thể về số trường, số lớp, số học sinh tham gia; hiệu quả và rút kinh nghiệm để nhân rộng ở năm học tới.
– Việc dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục (cụ thể về số trường, số lớp, số học sinh tham gia, tăng hay giảm bao nhiêu so với năm học trưóc).
– Công tác triển khai Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam ở các trường thuộc Dự án vả nhân rộng các yểu tố VNEN ở các trường ngoài Dự án.
– Việc dạy học tiếng dân tộc Banar và Jarai ở một số trường và kết quả.
– Tô chức triển khai việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường tiếu học với số trường tô chửc, số giáo viên tham gia, hiệu quả …
– Việc đánh giá học sinh tiểu học ửieo Thông tư 30/2014: những thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục sau hai năm thực hiện.
– Công tác phổ cập giảo dục tiểu học đúng độ tuổi: báo cáo số lượng, danh sách xã, phường và tỉ lệ học sinh đúng 11 tuổi (sinh năm 2005) hoàn thành chương trình tiểu học (theo mẫu gửi kèm, thời gian báo cáo cuối tháng 8/20 lữ nếu có trường hợp học sinh rèn luyện trong hè và kiểm tra lại).
– Công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia: số trường đạt chuẩn theo kế hcạch đã xây dựng, những trường đạt chuẩn ngoài Kế hoạch xây dựng; những trường trong Ke hoạch xây dựng nhưng không đạt, lý do …
– Các công tác khác như: tổ chức giao lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện/TP (số giáo viên tham gia, số giáo viên được cong nhận); các hoạt động giáo dục khác thể liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ( kết quả, sổ lượng cụ thể).
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN