Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Văn bản số 1600/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2021-2022.
Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.