Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.