Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và hiệp y khen thưởng cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (thay thế Hướng dẫn số 61/BTĐKT-NV ngày 14 tháng 12 năm 2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết