Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 5253
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai các hoạt động trong toàn ngành Giáo dục.

   I. Mục đích, yêu cầu

        1. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Gắn việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trong ngành Giáo dục về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện cụ thể.

         II. Nội dung cụ thể

1. Tất cả các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, tập trung vào các nội dung chủ yếu:

– Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

– Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, những thời cơ và thách thức trên con đường phát triển đất nước; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới của đơn vị để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, nhà trường và cơ sở giáo dục.

2. Sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm tìm hiểu và liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Giáo dục và công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên (HSSV) hiện nay, đặc biệt là Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  Nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường; Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/5/2014 về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Các nhà trường tổ chức chăm sóc các di tích, nhà lưu niệm … có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức cho cán bộ, nhà giáo và HSSV tham quan, tìm hiểu tại những địa danh lịch sử cách mạng về Bác Hồ. Tổ chức lễ dâng hương, báo công tại các di tích có liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ và thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

4. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như triển khai các nhiệm vụ của ngành.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

6. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông báo số 537/TB-BGDĐT ngày 09/7/2014 về kết luận Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo và HSSV.

– Tiếp tục triển khai giáo dục tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhà trường.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Bộ GD&ĐT