Hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 22/10/2014 về quy trình thủ tục công nhận sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;
Căn cứ kết quả đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của cán bộ, giáo vỉên ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm học 2015-2016 của Hội đồng khoa học ngành GDĐT tỉnh Kon Tum;
Để đảm bảo tính thống nhất về hồ sơ, thủ tục đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GDĐT năm học 2015- 2016; Sở GDĐT hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành (ỉà các tác giả của 24 sảng kiến trong danh sách đính kèm) về việc làm hồ sơ đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2015-2016 như sau:
I. Thành phần hồ sơ
Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục la đính kèm): 01 bản chính.
2. Bản báo cáo sáng kiến (theo mẫu tại Phụ lục Ib): 1 bản chính và 12 bản
sao.
3. Giấy công nhận sáng kiến: 01 bản photo đối với các đề tài đã được Sở GDĐT tỉnh Kon Tum công nhận năm học 2015-2016.
II. Thời gian, địa điểm nộp
1. Thời gian: Chậm nhất là ngày 27/6/2016.
2. Địa điểm: Phòng Giáo dục Trung học – Sở GDĐT tỉnh Kon Tum.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN