Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số1090/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX, trong đó đã chỉ ra nhiệm vụ chung cho ngành học trong năm hoc 2016 – 2017 như sau:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; kiện toàn,củng cố mô hình hoạt động của trung tâm GDTX cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở (THCS); nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, GDTX;  tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học; chú trọng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.