HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết trong tệp đính kèm./.

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm Non

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thể chất và Y tế trường học

Hướng dẫn nhiệm vụ về Công tác Pháp chế