Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ các quy định của Nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2018. Nội dung theo văn bản đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN