Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 07/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 1075 /SGDĐT-GDTHMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 67/-CTr/TU ngày 29/6/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP.

2. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó; đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

3. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN ở các vùng khó khăn, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tăng cường nguồn lực duy trì, củng cố kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành trong quản lý GDMN, tăng cường tính tự chủ của cơ sở GDMN. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các sơ sở GDMN. Tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phát triển đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục theo hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN.

4. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN