Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 29/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành  Công văn số 1207/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017. Trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017, đó là:

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 (sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ), tuyển sinh năm học 2017-2018 để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện.

2. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các phòng giáo dục và đào tạo (GDĐT) và các đơn vị trực thuộc.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

4. Tiếp tục triển khai kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX); tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

6. Tham gia các Chương trình quốc gia và Chương trình đánh giá quốc tế do Bộ GDĐT triển khai, gồm: PISA chu kỳ 2018; TALIS chu kỳ 2018; chương trình đánh giá học sinh tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM); chương trình phân tích giáo dục các nước ASEAN (LEAP) và tham gia mạng lưới Hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục các nước ASEAN (NEQMAP)  do UNESCO tổ chức (nếu được Bộ GDĐT chọn).

7. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương với ngành giáo dục trong các khâu tổ chức thi.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN