Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục dân tộc

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 19/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số1141/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc. Trong năm học 2016-2017, lĩnh vực Giáo dục dân tộc cần triển khai các nhiệm vụ sau:

–  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

– Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020;

– Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục dân tộc theo Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc “Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 của BCH đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của BCH TƯ Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc; tập trung rà soát thực trạng phát triển giáo dục dân tộc và hệ thống các trường chuyên biệt cho con em người dân tộc thiểu số và các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN). Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, MN và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT);

– Tiếp tục tổ chức tốt việc dạy học tiếng DTTS cho học sinh tiểu học và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục theo quy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng DTTS, MN;

– Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS, MN.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN