Hướng dẫn tổ chức ôn tập hè và tổ chức kiểm ưa lại cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015 – 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè và tổ chức kiểm tra lại để xét ỉên lớp cho học sinh cấp THCS và cấp THPT nãm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích
– Nhằm đánh giá mức độ tiển bộ của học sinh trong học tập sau thời gian ôn tập, rèn luyện trong hè, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT.
– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” của Bộ GDĐT.
II. Yêu cầu
Thực hiện một cách nghiêm túc việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiếm trong hè, tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015-2016 theo đúng Quy chế của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
III. Nội dung cụ thể về việc tổ chức ôn tập hè
1. Các trường niêm yết công khai danh sách học sinh không được lên lớp, học sinh kiểm tra lại các môn học, học sinh rèn luyện hạnh kiểm trong hè và thông báo đến từng gia đình của các học sinh này.
2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các trường lập kế hoạch chi tiết về tổ chức ôn tập các môn học trong hè. Việc rèn luyện hạnh kiểm trong hè thực hiện theo Điều 17 của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT cua Bọ GDĐT.
3. Hiệu trường nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ke hoạch và xét lên lớp cho học sinh theo quy định.
4. Riêng đối với các trường PT DTNT phải tập trung học sinh phụ đạo trong hè khoảng 01 tháng để kiểm tra lại và bổ túc kiến thức chuẩn bị cho năm học mới, kinh phí phụ đạo trong hè: thực hiện trong dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục được giao năm 2016 của các đơn vị.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN