Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2015 như sau:

 

1.1.     Nội dung 1: Thực hiện theo nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn hàng năm của các Vụ, Cục, Chương trình, Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngoài ra còn có nội dung bồi dưỡng chính trị, về tình hình địa phương, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chí đạo của Bộ GD&.ĐT, Sớ GD&ĐT.

1.2.     Nội dung 2:

–   Đối với Mầm non: Tiếp tục tập huấn 5 mô đun do Sở tổ chức cho GV mầm non trong hè 2015 đối với các đơn vị còn lại (GV trường MN THSP; GV các huyện: Đăk Hà; Kon Rầy; Đăk Tô; Sa Thầy).

–   Đối với Tiểu học, THCS, THPT: Căn cử vào danh mục chuyên đề do Sở tập huấn cho GV cốt cán trong hè 2015, các đơn vị lựa chọn nội dung bồi dưỡng đại trà cho giáo viên, đảm bảo sổ tiết BD toi thiểu là 30 tiết của nội dung 2 theo quy định.

1.3.     Nội dung 3: Nội dung bồi dưỡng tự chọn phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đề xuất của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục , tránh tình trạng áp đặt một số mô đun bồi dường. Căn cứ vào nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên, tình hình thực tế về bồi dưỡng, các trường học, các trung tâm GDTX, các PGD&ĐT lựa chọn các mô đun tự chọn thích hợp trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN