Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đầu năm học 2015- 2016, các đon vị căn cứ Quyểt định sổ 33/2014/QĐ- UBND ngày 26/6/2014, Quyết định số 31/2014/QĐ-ƯBND, ngày 09/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban dân tộc về vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013- 2015 để xét duyệt, phê duyệt và được ủv ban nhân dân thống nhất số lượng học sinh bán trú, số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013, Quyết định ,số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2015.
Để có cơ sở triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh năm học 2015- 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xét duyệt, phê duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và Quyết định sổ 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2016. Cụ thể như sau:
1. Về xác định vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cỏ hiệu lực từ ngày 01/01/2016 làm căn cứ để xét duyệt, phê duyệt
Các đơn vị căn cứ vào các văn bản sau đây để rà soát, xác định vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn làm căn cứ xét duyệt, phê duyệt học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên: Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của ủy ban dân tộc về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc miền núi và Công văn số
14/UBND-VP135 ngày 31/12/2015 của ủy ban dân tộc về hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tể xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Về tiêu chí và quy trình xét duyệt, phê duyệt
2.1. Đổi với việc xét duyệt, phê duyệt học sinh bán trú: Thực hiện theo Quyểt định số 33/2014/QĐ-ƯBND ngày 26/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 657/SGD&ĐT-GDDT ngày 27/6/2011.
2.2. Đối với việc xét duyệt học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, ngày 09/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành tiêu chí học sinh THPT được hưởng chính sách theo Quyết định sổ 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đảo tạo tại Công văn sổ 636/SGD&ĐT-GDDT ngày 13/5/2014.
2.3. Đối với việc xét học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1103/SGDĐT-GDDT ngày 29/8/2014.
3. Về báo cáo kết quả xét duyệt, phê duyệt
Các đon vị tổng hợp kết quả xét duyệt, phê duyệt học sinh bán trú, kết quả xét duyệt học sinh THPT được hường chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; kết quả rà soát dổi tượng và nhu cầu gạo cấp cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (theo biểu gửi kèm) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/01/2016.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.