Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-ƯBND, ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
1. Mục đích
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo theo hướng sâu rộng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ.
– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả để cải tiến phưong thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước.
– Năm 2016, 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đối giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử (email) trong xử lý công việc.
2. Yêu cầu
Công tác cải cách hành chính phải được thực hiện một cách thực chất, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các nội dung theo Chương trình tống thế cải cách hành chính nhà nước giai doạn 2016-2020 của Chính phủ.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN