Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT, ngày 15/01/2016 về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy;
Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy, gồm các nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần đoàn kiếm tra của sở (có Quyết định gửi kèm theo)
2. Nội dung kiểm tra (gửi kèm theo)
3. Phương thức làm việc
– 8h00, ngày 19/01/2016: Làm việc tại UBND huyện, địa điểm do UBND huyện bố trí.
+ Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và trưởng phòng GD&ĐT.
+ Nội dung làm việc: Thông qua Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, chương trình, nội dung và thời gian thực hiện kiếm tra trên địa bàn.
– Từ 8h00, ngày 19/01/2016 đển 15h00, ngày 21/01/2016: Đoàn kiểm tra tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện, cụ thể:
+ Ngày 19/01: Kiểm tra tại xã Đăk Ruồng, trường THPT Chu Văn An và Trung tâm GDTX.
+ Ngày 20/01: Kiểm tra tại xă Đăk Kôi.
+ Ngày 21/01: Kiểm tra tại thị trấn Đăk Rờ Ve, trường PT DTNT Kon Rầy.
4. Báo cáo kết quả kiểm tra: 15h00, ngày 21/01/2016, địa điểm làm việc: Do UBND huyện bố trí.
+ Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện và Chánh văn phòng UBND huyện; trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
+ Nội dung làm việc: Đoàn kiểm tra của Sở báo cáo kết quả kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN