Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.