Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.