Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Trường Chinh.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.